TCLBL2

Multifunkčná dvojvrstvová
chlórová tableta 1,2 Kg

objednať Prípravok
TCLM
1,2kg 6x1,2kg
Balneo Clear logo
TCLBL2 1,2 Kg
BalneoClear-Logo-Small

TCLBL2 1,2 Kg

Multifunkčná dvojvrstvová
chlórová tableta
TCLBL2-1,2kg-code

Špecifikácie

Multifunkčná dvojvrstvová chlórová tableta. Účinkuje v dvoch fázach: modrá vrstva – šokovanie chlórom, biela vrstva - priebežne zabezpečuje: Dezinfekciu vody (vrátane odstránenia rias), Stabilizáciu pH, Flokulačný účinok, Zmäkčovanie vody.
Kompatibilné s akýmkoľvek druhom filtračného zariadenia
Vzhľad:
200 g modro-biele dvojvrstvové tablety.
Účinná látka:
kyselina trichlórizokyanúrová 828 g/kg, (CAS: 87-90-1, ES: 201-782-8), dichlórizokyanuratan sodný dihydrát 9 g/kg, (CAS: 51580-86-0, ES: 220-767-7).Obsahuje: síran hlinitý (CAS: 10043-01-3), UN2468, 5.1/II, ADR.
Použitie:
Pred aplikáciou tabliet stabilizujte hodnotu pH bazénovej vody v rozmedzí 7,0 až 7,4. Následne raz týždenne vložte 200 g tabliet do skimmera alebo dávkovača na každých 20 m3 vody pri zapnutom filtračnom zariadení. Tablety nevhadzujte priamo do bazéna! Pravidelnou kontrolou a udržiavaním hodnôt pH a chlóru v bazénovej vode zabezpečíte jej hygienickú nezávadnosť a čistotu. Ideálne hodnoty bazénovej vody: Voľný chlór: 0,3 - 0,5 mg/l, pH: 7,0 – 7,4 - ak obsah voľného chlóru klesne pod hodnotu 0,3 mg/l, pridajte chlór, ak je vyšší ako 0,5 mg/l, bazén nepoužívajte, pokiaľ obsah chlóru samovoľne neklesne, alebo pridajte prípravok na zníženie obsahu chlóru vo vode.
Distribútor:
Mikrochem Trade, spol. s r.o.
Za dráhou 33
902 01 Pezinok
tel. č.: 033/69 05 611
mikrochemtrade@mikrochem.sk
www.mikrochem.com
Výrobca:
Mikrochem spol. s r.o.
Bezpečnostné upozornenia:

P102: Uchovávajte mimo dosahu detí.

P210: Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.

P271: Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore.

P280: Noste ochranné rukavice, ochranný odev, ochranné okuliare/ochranu tváre.

P305 + P351 + P338:: PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.

P310: Okamžite volajte lekára.

P405: Uchovávajte uzamknuté.

P501: Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s platnými predpismi. Núdzové telefónne číslo: Národné toxikologické informačné centrum: + 421 2 5477 4166 (nepretržitá služba pri akútnych intoxikáciách) Používajte BalneoClear® TCLM bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o výrobku. Rozhodnutie CCHLP č.bio/574/D/15/CCHLP

Výstražné piktogramy:

picto-nebezpecenstvo picto-fish picto-fire

Pred aplikáciou tabliet stabilizujte hodnotu pH bazénovej vody v rozmedzí 7,0 až 7,4. Následne raz týždenne vložte 200 g tabliet do skimmera alebo dávkovača na každých 20 m3 vody pri zapnutom filtračnom zariadení.

Tablety nevhadzujte priamo do bazéna!

Pravidelnou kontrolou a udržiavaním hodnôt pH a chlóru v bazénovej vode zabezpečíte jej hygienickú nezávadnosť a čistotu. Ideálne hodnoty bazénovej vody: Voľný chlór: 0,3 - 0,5 mg/l, pH: 7,0 – 7,4 - ak obsah voľného chlóru klesne pod hodnotu 0,3 mg/l, pridajte chlór, ak je vyšší ako 0,5 mg/l, bazén nepoužívajte, pokiaľ obsah chlóru samovoľne neklesne, alebo pridajte prípravok na zníženie obsahu chlóru vo vode.

Po požití:Vypláchnuť ústa vodou. Ak je postihnutý pri vedomí, podať veľké množstvo vody alebo mlieka. Nevyvolávať zvracanie. Postihnutého uložiť v teple a kľude. Ihneď vyhľadať lekársku pomoc.

Pri zasiahnutí očí: V prípade kontaktu s očami vyplachovať veľkým množstvom vody pri široko otvorených viečkach od vnútorného kútika k vonkajšiemu po dobu 15 minút. Ihneď vyhľadať lekársku pomoc.

Pri nadýchaní: Po vdýchnutí vyviesť postihnutého na čerstvý vzduch. V prípade akýchkoľvek dýchacích ťažkostí zabezpečiť lekársku pomoc.

Pri kontakte s kožou: V prípade kontaktu s pokožkou umyť veľkým množstvom vody po dobu najmenej 15 minút za súčasného odstraňovania kontaminovaného odevu a obuvi. Pri podráždení pokožky alebo iných príznakov ďalší postup konzultovať s odborným lekárom.

Skladujte na suchom, chladnom, dobre vetranom mieste v tesne uzatvorených pôvodných obaloch. Chráňte pred priamym slnečným žiarením, teplom, zdrojmi zapálenia a otvoreným ohňom. Skladujte oddelene od potravín a ostatných chemikálií. Skladovacia teplota: < 50°C.

Upozornenie: Neskladujte pri vyšších teplotách ako 50°C. Nedotýkajte sa prípravku mokrými rukami. Dodávateľ neručí za škody spôsobené nesprávnym použitím prípravku.

H272: Môže prispieť k rozvoju požiaru; oxidačné činidlo.

H302: Škodlivý po požití.

H319: Spôsobuje vážne podráždenie očí.

H335: Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.

H410: Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.


Doplňujúce informácie o nebezpečenstve:

EUH031: Pri kontakte s kyselinami uvoľňuje toxický plyn.

EUH206: Pozor! Nepoužívajte spolu s inými výrobkami. Môžu sa uvoľňovať nebezpečné plyny (chlór).

Likvidujte ako nebezpečný odpad. Zákaz opakovaného použitia obalu.