TCLM

Multifunkčná
chlórová
tableta 6x1,2 Kg

objednať Prípravok
TCLM
1,2kg 6x1,2kg
Balneo Clear logo
TCLM 6x1,2 Kg
BalneoClear-Logo-Small

TCLM 6x1,2 Kg

Multifunkčná
chlórová tableta
TCLM-6x1,2kg-code

Špecifikácie

Multifunkčné chlórové tablety: Dezinfekcia vody (vrátane odstránenia rias), Stabilizácia pH, Flokulačný účinok, Zmäkčovanie vody.
Kompatibilné s akýmkoľvek druhom filtračného zariadenia
Vzhľad:
200 g biele tablety s modrými kryštálikmi.
Účinná látka:
kyselina trichlórizokyanúrová 910 g/kg, (CAS: 87-90-1, ES: 201-782-8). Obsahuje: Síran hlinitý (CAS: 10043-01-3) UN2468, 5.1/II, ADR.
Použitie:
Pred aplikáciou tabliet stabilizujte hodnotu pH bazénovej vody v rozmedzí 7,0 až 7,4. Následne raz týždenne vložte 200 až 400g tabliet do skimmera alebo dávkovača na každých 20 m3 vody pri zapnutom filtračnom zariadení. Tablety nevhadzujte priamo do bazéna! Pravidelnou kontrolou a udržiavaním hodnôt pH a chlóru v bazénovej vode zabezpečíte jej hygienickú nezávadnosť a čistotu. Ideálne hodnoty bazénovej vody: Voľný chlór: 0,3 - 0,5 mg/l, pH: 7,0 – 7,4 - ak obsah voľného chlóru klesne pod hodnotu 0,3 mg/l, pridajte chlór, ak je vyšší ako 0,5 mg/l, bazén nepoužívajte, pokiaľ obsah chlóru samovoľne neklesne, alebo pridajte prípravok na zníženie obsahu chlóru vo vode.
Distribútor:
Mikrochem Trade, spol. s r.o.
Za dráhou 33
902 01 Pezinok
tel. č.: 033/69 05 611
mikrochemtrade@mikrochem.sk
www.mikrochem.com
Výrobca:
Mikrochem spol. s r.o.
Bezpečnostné upozornenia:

P102: Uchovávajte mimo dosahu detí.

P210: Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.

P220: Uchovávajte mimo odevov a iných horľavých materiálov.

P271: Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore.

P280: Noste ochranné rukavice, ochranný odev, ochranné okuliare/ochranu tváre.

P305 + P351 + P338:: PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.

P310: Okamžite volajte lekára.

P405: Uchovávajte uzamknuté.

P501: Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s platnými predpismi. Núdzové telefónne číslo: Národné toxikologické informačné centrum: + 421 2 5477 4166 (nepretržitá služba pri akútnych intoxikáciách) Používajte BalneoClear® TCLM bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o výrobku. Rozhodnutie CCHLP č.bio/574/D/15/CCHLP

Výstražné piktogramy:

picto-nebezpecenstvo picto-fish picto-fire

Pred aplikáciou tabliet stabilizujte hodnotu pH bazénovej vody v rozmedzí 7,0 až 7,4.
Následne raz týždenne vložte 200 až 400g tabliet doskimmera alebo dávkovača na každých 20 m3 vody pri zapnutom filtračnom zariadení.

Tablety nevhadzujte priamo do bazéna!

Pravidelnou kontrolou a udržiavaním hodnôt pH a chlóru v bazénovej vode zabezpečíte jej hygienickú nezávadnosť a čistotu.
Ideálne hodnoty bazénovej vody: Voľný chlór: 0,3 - 0,5 mg/l, pH: 7,0 – 7,4 - ak obsah voľného chlóru klesne pod hodnotu 0,3 mg/l, pridajte chlór, ak je vyšší ako 0,5 mg/l, bazén nepoužívajte, pokiaľ obsah chlóru samovoľne neklesne, alebo pridajte prípravok na zníženie obsahu chlóru vo vode.

Po požití:Vypláchnuť ústa vodou. Ak je postihnutý pri vedomí, podať veľké množstvo vody alebo mlieka. Nevyvolávať zvracanie. Postihnutého uložiť v teple a kľude. Ihneď vyhľadať lekársku pomoc.

Pri zasiahnutí očí: V prípade kontaktu s očami vyplachovať veľkým množstvom vody pri široko otvorených viečkach od vnútorného kútika k vonkajšiemu po dobu 15 minút. Ihneď vyhľadať lekársku pomoc.

Pri nadýchaní: Po vdýchnutí vyviesť postihnutého na čerstvý vzduch. V prípade akýchkoľvek dýchacích ťažkostí zabezpečiť lekársku pomoc.

Pri kontakte s kožou: V prípade kontaktu s pokožkou umyť veľkým množstvom vody po dobu najmenej 15 minút za súčasného odstraňovania kontaminovaného odevu a obuvi. Pri podráždení pokožky alebo iných príznakov ďalší postup konzultovať s odborným lekárom.

Skladujte na suchom, chladnom, dobre vetranom mieste v tesne uzatvorených pôvodných obaloch. Chráňte pred priamym slnečným žiarením, teplom, zdrojmi zapálenia a otvoreným ohňom. Skladujte oddelene od potravín a ostatných chemikálií. Skladovacia teplota: < 50°C.

Upozornenie: Neskladujte pri vyšších teplotách ako 50°C. Nedotýkajte sa prípravku mokrými rukami. Dodávateľ neručí za škody spôsobené nesprávnym použitím prípravku.

H272: Môže prispieť k rozvoju požiaru; oxidačné činidlo.

H302: Škodlivý po požití.

H319: Spôsobuje vážne podráždenie očí.

H335: Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.

H410: Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.


Doplňujúce informácie o nebezpečenstve:

EUH031: Pri kontakte s kyselinami uvoľňuje toxický plyn.

EUH206: Pozor! Nepoužívajte spolu s inými výrobkami. Môžu sa uvoľňovať nebezpečné plyny (chlór).

Likvidujte ako nebezpečný odpad. Zákaz opakovaného použitia obalu.