Cl

Tekutý chlór 1 L

objednať Prípravok
1 L 4x1-L 5 L
Balneo Clear logo
CL 1L
BalneoClear-Logo-Small

Cl 1 L

Tekutý chlór
CL-1L

Špecifikácie

Cl: Chlórnanový roztok na dezinfekciu vody v bazénoch
Účinná látka:
chlórnan sodný min.140 - 150 g/l (15,0%) (CAS: 7681-52-9, EINECS: 231-668-3) UN1791, 8/II, ADR. Použitie: dezinfekcia bazénovej vody.
Použitie:
0,2 – 0,5 l/10 m3 v bazéne každých 3 – 5 dní.

1) Manuálne – vypočítané množstvo prípravku narieďte v nádobe s vodou a následne rozlejte rovnomerne po hladine, alebo opatrne prilievajte do miest, kde je nainštalovaná tryska pre prívod prefiltrovanej vody.

2) Automatický dávkovač – Dávkovacie zariadenie pripojte priamo k obalu výrobku. Nastavte dávkovacie zariadenie tak, aby sa udržiavala koncentrácia voľného chlóru vo vode medzi 0,3 až 0,5 mg/l, alebo redox potenciál v rozmedzí 700 – 770 mV.

Dávkujte vždy pri zapnutej cirkulácii bazénovej vody, najlepšie večer po kúpaní. Riaďte sa frekvenciou používania bazénu, teplotou bazénovej vody a počasím. Ideálne hodnoty bazénovej vody:
Voľný chlór: 0,3 - 0,5 mg/l, pH: 7,0 – 7,4.

Distribútor:
Mikrochem Trade, spol. s r.o.
Za dráhou 33
902 01 Pezinok
tel. č.: 033/69 05 611
mikrochemtrade@mikrochem.sk
www.mikrochem.com
Výrobca:
Mikrochem spol. s r.o.
Bezpečnostné upozornenia:

P102: Uchovávajte mimo dosahu detí.

P260: Nevdychujte prach/dym/plyn/hmlu/pary/aerosóly.

P264: Po manipulácii starostlivo umyte ruky.

P271: Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore.

P280: Noste ochranné rukavice, ochranný odev, ochranné okuliare/ochranu tváre.

P301 +P330 + P331:: PO POŽITÍ: vypláchnite ústa. NEVYVOLÁVAJTE zvracanie.

P303 + P361 + P353:: PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou [alebo sprchou].

P305 + P351 + P338:: PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.

P310: Okamžite volajte lekára.

P405: Uchovávajte uzamknuté.

P501: Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s platnými predpismi. Núdzové telefónne číslo: Národné toxikologické informačné centrum: + 421 2 5477 4166 (nepretržitá služba pri akútnych intoxikáciách)

Používajte BalneoClear® Cl bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o výrobku. Rozhodnutie CCHLP č.bio/558/D/15/CCHLP

Výstražné piktogramy:

picto-nebezpecenstvo picto-fish

0,2 – 0,5 l/10 m3 v bazéne každých 3 – 5 dní.

1) Manuálne – vypočítané množstvo prípravku narieďte v nádobe s vodou a následne rozlejte rovnomerne po hladine, alebo opatrne prilievajte do miest, kde je nainštalovaná tryska pre prívod prefiltrovanej vody.

2) Automatický dávkovač – Dávkovacie zariadenie pripojte priamo k obalu výrobku. Nastavte dávkovacie zariadenie tak, aby sa udržiavala koncentrácia voľného chlóru vo vode medzi 0,3 až 0,5 mg/l, alebo redox potenciál v rozmedzí 700 – 770 mV.

Dávkujte vždy pri zapnutej cirkulácii bazénovej vody, najlepšie večer po kúpaní. Riaďte sa frekvenciou používania bazénu, teplotou bazénovej vody a počasím. Ideálne hodnoty bazénovej vody:
Voľný chlór: 0,3 - 0,5 mg/l, pH: 7,0 – 7,4.

Pri nadýchaní: Vyveďte postihnutého na čerstvý vzduch. Ak sa dýchanie zastaví, ihneď použite mechanickú ventiláciu, v prípade potreby kyslíkovú masku. Ihneď privolajte lekára.

Pri zasiahnutí očí: Vyplachujte veľkým množstvom vody pri široko roztvorených viečkach od vnútorného kútika k vonkajšiemu po dobu najmenej 15 minút. Ihneď privolajte očného lekára.

Pri kontakte s kožou: Umyte veľkým množstvom vody a mydla za súčasného odstraňovania kontaminovaného odevu. Zasiahnuté miesto prikryte čistou látkou a zabezpečte lekárske ošetrenie.

Po požití: Vypláchnite ústa vlažnou vodou. Nevyvolávajte zvracanie! Nikdy nepodávajte nič do úst osobe v bezvedomí. Postihnutý môže vypiť 2-3 šálky vody. Ihneď privolajte lekára.

Skladujte na suchom, chladnom, dobre vetranom mieste v tesne uzatvorených pôvodných obaloch.
Chráňte pred priamym slnečným žiarením, teplom, zdrojmi zapálenia a otvoreným ohňom.

Skladujte oddelene od potravín a ostatných chemikálií.

Skladovacia teplota: 5 - 30°C. Časom sa znižuje obsah účinnej látky.

Upozornenie: Pozor! Nepoužívajte spolu s inými výrobkami. Môžu sa uvoľňovať nebezpečné plyny (chlór).

H314: Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.

H410: Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

H290: Môže byť korozívna pre kovy.

Doplňujúce informácie o nebezpečenstve:

EUH031: Pri kontakte s kyselinami uvoľňuje toxický plyn.

EUH206: Pozor! Nepoužívajte spolu s inými výrobkami. Môžu sa uvoľňovať nebezpečné plyny (chlór).

Likvidujte ako nebezpečný odpad.
Zákaz opakovaného použitia obalu.
Obal odovzdajte v zberni nebezpečného odpadu.