Vločkovač
granulát 6 x 1 Kg
objednať Prípravok
Vločkovač
1Kg 6x1Kg
Balneo Clear logo
vlockovac-granulat-6x1Kg
BalneoClear-Logo-Small

Vločkovač granulát 6 x 1 Kg

Prípravok na odstránenie zákalu
a nečistôt v bazénovej vode
vlockovac-granulat-6x1Kg-code

Špecifikácie

Prípravok na odstránenie zákalu a nečistôt v bazénovej vode.
Vzhľad:
biela tuhá látka.
Obsahuje:
Síran hlinitý tetradekahydrát 100% (CAS 16828-12-9).
Použitie:
Odstránenie jemného zákalu, ktorý nie je možné zachytiť pieskovým filtrom a vyvločkovanie jemných čiastočiek nečistôt. Pred pridaním prípravku do bazénu je potrebné upraviť pH vody na hodnotu 6,5-6,8. Hodnota pH > 6,8 vo vode spôsobuje tvorbu nerozpustných mikroskopických čiastočiek, ktoré sa filtráciou nezachytia (tzv.mliečny zákal).
Distribútor:
Mikrochem Trade, spol. s r.o.
Za dráhou 33
902 01 Pezinok
tel. č.: 033/69 05 611
mikrochemtrade@mikrochem.sk
www.mikrochem.com
Výrobca:
Mikrochem spol. s r.o.
Bezpečnostné upozornenia:

P101: Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.

P102: Uchovávajte mimo dosahu detí.

P103: Pred použitím si prečítajte etiketu.

P280: Noste ochranné rukavice, ochranný odev, ochranné okuliare/ochranu tváre.

P305 + P351 + P338:: PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.

P310: Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ C tel.: 02/5477 4166 (nepretržitá služba pri akútnych h).

P501: Zneškodnite obsah/nádobu v zmysle platných predpisov.

Výstražné slovo: Nebezpečenstvo

picto-nebezpecenstvo

Závisí od intenzity zakalenia 25 až 100 g prípravku/10 m3 vody pre bazény s pieskovou filtráciou; 100 až 200 g prípravku na 10 m3 vody pri silne zakalenej vode.

Prevádzku bazéna je potrebné prerušiť.

Vločkovač rozpustite v malom množstve vody a rovnomerne rozlejte po okrajoch bazéna (nechajte pôsobiť 2 hodiny), následne zapnite filtráciu do druhého dňa. Väčšie častice sadnú na dno (odstráňte bazénovým vysávačom), menšie častice zachytí filter.

Po požití:Postihnutému dajte vypiť veľké množstvo vody. Nevyvolávajte zvracanie a privolajte lekára.

Pri zasiahnutí očí: Vyplachujte veľkým množstvom vody pri roztvorených viečkach od vnútorného kútika k vonkajšiemu po dobu najmenej 15 minút.

Pri kontakte s kožou: Umyte veľkým množstvom vody a mydla za súčasného odstraňovania kontaminovaného odevu. Pokiaľ podráždenie pretrváva, privolajte lekársku pomoc.

Pri nadýchaní: Vyveďte postihnutého na čerstvý vzduch. V prípade potreby zabezpečte umelé dýchanie a ihneď privolajte lekársku pomoc.

Skladujte v pôvodných uzatvorených obaloch na suchom a chladnom mieste, oddelene od potravín, nápojov a krmív.

Prípravok používajte len na úpravu vody v bazénoch. Obal musí byť dobre uzavretý originálnym viečkom; pri navlhnutí sa prípravok speká a zlepuje, akosť prípravku tým však nie je ovplyvnená.

Nemiešajte s inými prípravkami!

H318:: Spôsobuje vážne poškodenie očí.

Prázdny obal vypláchnite vodou a odovzdajte na recykláciu.