Tekutý
Vločkovač 1 L
objednať Prípravok
Vločkovač
1L 4x1L
Balneo Clear logo
Tekuty-vlockovac-1L
BalneoClear-Logo-Small

Tekutý Vločkovač 1L

Prípravok na odstránenie zákalu
v bazénovej vode
tekuty-vlockovac-1L-code

Špecifikácie

Prípravok na odstránenie zákalu v bazénovej vode.
Vzhľad:
číra, bezfarebná kvapalina bez zápachu
Obsahuje:
Síran hlinitý tetradekahydrát (16828-12-9)
Použitie:
vytvorenie vločiek zo zákalu, čoho následkom je voda priezračná a jasne čistá. Používa sa vtedy ak i pri správnych hodnotách pH a obsahu dezinfekcie je voda stále kalná. Hodnotu pH je potrebné udržiavať v rozsahu 7,0 – 7,4.
Distribútor:
Mikrochem Trade, spol. s r.o.
Za dráhou 33
902 01 Pezinok
tel. č.: 033/69 05 611
mikrochemtrade@mikrochem.sk
www.mikrochem.com
Výrobca:
Mikrochem spol. s r.o.
Bezpečnostné upozornenia:

P101: Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.

P102: Uchovávajte mimo dosahu detí.

P103: Pred použitím si prečítajte etiketu.

P280: Noste ochranné rukavice, ochranný odev, ochranné okuliare/ochranu tváre.

P305 + P351 + P338:: PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.

P310: Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára. (NTIC tel.: 02/5477 4166 (nepretržitá služba pri akútnych intoxikáciách) P501 Zneškodnite obsah/nádobu v zmysle platných predpisov.

Výstražné slovo: Nebezpečenstvo

picto-nebezpecenstvo

Závisí od intenzity zakalenia 50 -70 ml (4 polievkové lyžice) na 10 m3 vody.

Zvolenú dávku dôkladne rozmiešajte v umelohmotnej nádobe.

Pri zapnutej filtrácii vlejte zmes pomaly do koša skimmera (filtračné zariadenie nechajte zapnuté niekoľko hodín).

Po aplikácii prípravku väčšie vločky klesnú ku dnu (odstráňte bazénovým vysávačom) a menšie vločky sa zachytia vo filtračnom zariadení.

Po požití:Postihnutému dajte vypiť veľké množstvo vody. Nevyvolávajte zvracanie a privolajte lekára.

Pri zasiahnutí očí: Vyplachujte veľkým množstvom vody pri roztvorených viečkach od vnútorného kútika k vonkajšiemu po dobu najmenej 15 minút. Pri kontakte s kožou: Umyte veľkým množstvom vody a mydla za súčasného odstraňovania kontaminovaného odevu. Pokiaľ podráždenie pretrváva, privolajte lekársku pomoc.

Pri kontakte s kožou: Umyte veľkým množstvom vody a mydla za súčasného odstraňovania kontaminovaného odevu. Pokiaľ podráždenie pretrváva, privolajte lekársku pomoc.

Pri nadýchaní: Vyveďte postihnutého na čerstvý vzduch. V prípade potreby zabezpečte umelé dýchanie a ihneď privolajte lekársku pomoc.

Skladujte v pôvodných uzavretých obaloch v chlade a suchu, oddelene od potravín, nápojov a krmív.

Prípravok používajte len na úpravu vody v bazénoch. Nemiešajte s inými prípravkami!

H318:: Spôsobuje vážne poškodenie očí.

Prázdny obal vypláchnite vodou a odovzdajte na recykláciu.