pH mínus
granulát 6 x 1 Kg
objednať Prípravok
ph-minus-granulat
1kg 6x1kg
Balneo Clear logo
pH-minus-Granulat-6x1kg
BalneoClear-Logo-Small

pH mínus granulát 6 x 1 Kg

Prípravok na zníženie
pH vody v bazénoch
pH-minus-Granulat-6x1kg-code

Špecifikácie

Vzhľad:
nažltlé granule
Zloženie:
hydrogénsiran sodný
(CAS:7681-38-1, EINECS:231-665-7)
Použitie:
Zníženie pH vody v bazénoch na optimálnu hodnotu
7,0 - 7,4. Hodnotu pH merať aspoň 2 x týždenne (nutná kontrola pred pridávaním chlorových prípravkov a v období najväčšieho tepla). Hodnota pH>7,4 vo vode spôsobuje minerálne zákaly, znižuje činnosť chlorovej dezinfekcie, dráždenie očí a pokožky. Hodnota pH<7,0 môže spôsobiť koróziu kovov, blednutie farieb a dráždenie očí a pokožky.
Distribútor:
Mikrochem Trade, spol. s r.o.
Za dráhou 33
902 01 Pezinok
tel. č.: 033/69 05 611
mikrochemtrade@mikrochem.sk
www.mikrochem.com
Výrobca:
Mikrochem spol. s r.o.
Bezpečnostné upozornenia:

P101: Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.

P102: Uchovávajte mimo dosahu detí.

P103: Pred použitím si prečítajte etiketu.

P280: Noste ochranné rukavice, ochranný odev, ochranné okuliare/ochranu tváre.

P305+P351+P338: PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.

P310: Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára. NTIC tel. č.: 02/5477 4166 (nepretržitá služba pri akútnych intoxikáciách)

Výstražné slovo: Nebezpečenstvo

picto-nebezpecenstvo

Závisí od uhličitanovej tvrdosti vody (tvrdá voda = vyššia dávka) 15 g granulátu na 1 m3 (1000 l) vody zníži hodnotu pH o 0,2.

Vypočítané množstvo prípravku rozpustite v nádobe s vodou a následne pridajte do bazénovej vody. Hodnotu pH odmerajte až po dôkladnom premiešaní celého objemu vody v bazéne.

Po 24 hodinách opätovne zmerajte hodnotu pH. Postup sa opakuje pokiaľ nie je hodnota pH v požadovanom rozmedzí 7,0 - 7,4.

Po požití: Postihnutému podajte vypiť veľké množstvo vody, nevyvolávajte zvracanie.

Pri zasiahnutí očí: Vyplachujte veľkým množstvom vody pri roztvorených viečkach od vnútorného kútika k vonkajšiemu po dobu najmenej 15 minút.

Pri kontakte s kožou: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.

Pri nadýchaní: Vyveďte postihnutého na čerstvý vzduch. V prípade potreby zabezpečte umelé dýchanie a privolajte lekársku pomoc.

Skladujte v pôvodných uzatvorených obaloch na suchom a chladnom mieste, mimo zdrojov tepelného a slnečného žiarenia.

Prípravok používajte len na úpravu vody v bazénoch.

Koncentrovanú chemikáliu nenechajte dlhšie pôsobiť na pokožku a odev.

Nemiešajte s inými chemikáliami!

Prázdny obal vypláchnite vodou a odovzdajte na recykláciu.

Výstražné upozornenia: H318: Spôsobuje vážne poškodenie očí.