pH plus
granulát 6 x 1 Kg
objednať Prípravok
ph-minus-granulat
Balneo Clear logo
pH-minus-Granulat-1kg
BalneoClear-Logo-Small

pH plus granulát 6 x 1 Kg

Prípravok na zvýšenie
pH vody v bazénoch
pH-plus-Granulat-1kg-code

Špecifikácie

Vzhľad:
biely prášok.
Zloženie:
uhličitan sodný bezvodý
(CAS: 497-19-8, EINECS:207-838-8).
Použitie:
Zvýšenie pH vody v bazénoch na optimálnu hodnotu
7,0 - 7,4. Hodnotu pH merať aspoň 2 x týždenne (nutná kontrola pred pridávaním chlorových prípravkov a v období najväčšieho tepla). Vyššie pH vo vode spôsobuje minerálne zákaly, znižuje účinnosť chlórovej dezinfekcie, dráždenie očí a pokožky. Hodnota pH<7,0 môže spôsobiť koróziu kovov, blednutie farieb a dráždenie očí a pokožky.
Distribútor:
Mikrochem Trade, spol. s r.o.
Za dráhou 33
902 01 Pezinok
tel. č.: 033/69 05 611
mikrochemtrade@mikrochem.sk
www.mikrochem.com
Výrobca:
Mikrochem spol. s r.o.
Bezpečnostné upozornenia:

P101: Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.

P102: Uchovávajte mimo dosahu detí.

P305+P351+P338: PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.

P337 + P313: Ak podráždenie očí pretrváva: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.

Výstražné slovo: Pozor !

picto-pozor

Závisí od uhličitanovej tvrdosti vody (mäkká voda = vyššia dávka) 10 g granulátu na 1 m3 (1000 l) vody zvýši hodnotu pH o 0,2.

Vypočítané množstvo prípravku rozpustite v nádobe s vodou a následne pridajte do bazénovej vody. Hodnotu pH odmerajte až po dôkladnom premiešaní celého objemu vody v bazéne.

Po 24 hodinách opätovne zmerajte hodnotu pH. Postup sa opakuje pokiaľ nie je hodnota pH v požadovanom rozmedzí 7,0 - 7,4.

Po požití: Postihnutému podajte vypiť veľké množstvo vody, nevyvolávajte zvracanie.

Pri zasiahnutí očí: Vyplachujte veľkým množstvom vody pri roztvorených viečkach od vnútorného kútika k vonkajšiemu po dobu najmenej 15 minút.

Pri kontakte s kožou: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.

Pri nadýchaní: Vyveďte postihnutého na čerstvý vzduch. V prípade potreby zabezpečte umelé dýchanie a privolajte lekársku pomoc.

Skladujte v pôvodných uzatvorených obaloch na suchom a chladnom mieste, mimo zdrojov tepelného a slnečného žiarenia.

Prípravok používajte len na úpravu vody v bazénoch.

Koncentrovanú chemikáliu nenechajte dlhšie pôsobiť na pokožku a odev.

Nemiešajte s inými chemikáliami!

Prázdny obal vypláchnite vodou a odovzdajte na recykláciu.

Výstražné upozornenia: H319: Spôsobuje vážne podráždenie očí.